Blog Item

Executive Committee 2016-2018

 • President:             Subhash k Baitha        Ph. 484-340-0366        Email: subhash_saurav@yahoo.com
 • Sr. Vice president: Manoj Singh                Ph.646-678-7469         Email: Manojsingh59097@gmail.Com
 • Vice president:      Binod Sah                     Ph917-208-8119        Email: binod725@gmail.com
 • Vice president:      Narayan Sah                Ph.646-262-4230
 • Vice president:      Subhash Sah, NJ          Ph. 9737237048          Email: aca.subhash@gmail.com 
 • Genral Secretary:   Manish Singh              Ph. 347-839-9128        Email: ms8505@gmail.com
 • Asst GeneralSecretaryRandhir Sharma  Ph. 646-717-6643     Email: randhirsharma160@gmail.com
 • Spokes Person:     Sunil Ray                       Ph.347-720-6188         Email: sunilray@hotmail.com
 • Treasurer: Ram      Binod Pandit                Ph. 484-340-0182        Email: panditrambinod@yahoo.com
 • Board Member:      Matrika gupta, NY      Ph. 646-606-4634,       Email: Matrika_gupta@yahoo.com
 • Board Member:     Sushil pandit, NY         Ph. 484-756-0413        Email: Sushil.kumar60@yahoo.com
 • Board Member:    Rakesh Yadav, PA          Ph. 484-320-0223        Email: rakeshky123@gmail.com
 • Board Member:    Mukesh Yadav, PA        Ph. 484-557-2948       Yadavmukeshkumar187@yahoo.com
 • Board Member:    Gudiya chandra, NY    Ph. 518- 316-1235       Email: Guriyachandra744@gmail.com
 • Board Member:    Uma Shankar sah, NY
 • Board Member:    Kundan Sah, NY           Ph. 646-436-7805        Email: Kundal28@yahoo.com
 • Board Member:    Shailendra Sah, NY,                                              Email: Sah.sailendra@yahoo.com

Advising Committee

 • Nabal Yadav
 • Dr. Binod Sah
 • Ritesh Chaudhary
 • Laxman Mahato
 • Satendra sah