Blog Item

 President  Mr. Laxmi Mandal KY
Vice-President  Mrs. Kymari Indrakanta (Jha) KY
 Vice-President  Mr. Rajiv Singh KY
 Vice-President  Mrs. Mridula Gupta OH
General Secretary Mr. Niraj Thakur OH
Joint General Secretary Mr. Bhabesh Kumar Raut KY
Treasurer Mrs. Anita Mandal KY
 Member Mrs. Rekha Kantha OH
 Member Dr. Amit Kumar Yadav KY
 Member Mr. Jay Sah KY
 Member Mrs. Sharla Panday OH
 Member Mr. Bijay Sah KY
 Member Mr. Bipul Singh KY

Advisors

Dr. Pramod Kantha  

  OH 
Dr. Amit Kumar Jha    KY
Mrs. Yashwanta Thakur    KY
Mrs. Adrinne Thakur    KY
Mr. Janardhan Sah    KY
Dr. Sunil Karna   KY